คุณสมบัติผู้ผ่าน  การจัดซื้อ/จัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองคลัง   เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1
ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์ หมู่ที่ 2
2
ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าพ่อพิมูน
3
ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 32กล้องตามจุดเสี่ยงเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
   
*************************************************