คุณสมบัติผู้ผ่าน  การจัดซื้อ/จัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กองคลัง   เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************