ประกาศสอบราคา  จัดซื้อ/จัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กองคลัง   เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.
สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
2.
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล.พร้อมรางระบายน้ำสายหลังศาลเจ้าพ่อพิมูน บ้านห้วยเกิ้ง หมู่ที่ 4
 
   
*************************************************