ประกาศสอบราคา  จัดซื้อ/จัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองคลัง   เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าพ่อพิมูน บ้านห้วยเกิ้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง (CCTV) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
3
ประกาศโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนประชาสามัคคี บ้านโสกคูณ หมู่ที่ 2
4 ประกาศประกวดราคา e-bidingโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรังสี บ้านโนนรังษี หมู่ที่ 7
5 ประกาศประกวดราคา e-bidingโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนสายหลังศาลเจ้าพ่อพิมูน
6 ประกาศประกวดราคาe-biding โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์ หมู่ที่ 2
7 ประกาศประกวดราคาe-bidingโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายช่างเหล็ก บ้านโพธิ์นิมิต ม.5
   
*************************************************