ประกาศสอบราคา  จัดซื้อ/จัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กองคลัง   เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
 
 
   
   
   
   
   
*************************************************