ราคากลาง   จัดซื้อ/จัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองคลัง   เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
ตามแบบ ปปช.01 / ตามแบบ ปปช.07
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าพ่อพิมูน
2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 2
3
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรังษี หมู่ที่ 7
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงถนนสายหลังศาลเจ้าพ่อพิมูน
5 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน ม.5 ถนนช่างเหล็ก
   
*************************************************