ราคากลาง   จัดซื้อ/จัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กองคลัง   เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
ตามแบบ ปปช.01 / ตามแบบ ปปช.07
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
 
 
   
   
   
*************************************************