ผู้ชนะ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองคลัง   เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าพ่อพิมูน หมู่ที่ 4
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อกล้อง CCTV
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะตามโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์ หมู่ที่ 2
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรังษี ม.7
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนช่างเหล็ก ม.5
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถนนหลังศาลเจ้าพ่อพิมูน หมู่ 4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก้อสร้างอาคารศาลาพักศพ วัดโพธ์นิมิต บ้านห้วยเกิ้ง หมู่ที่ 4
*************************************************