เว็บบอร์ด
 ประชาสัมพันธ์
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2561  
  คู่มือสำหรับประชาชน  
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา  
  การรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560  
  โครงการภาษีคืนกำไรแก่ผู้มาชำระภาษี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560  
  แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี 2558-2561  
  ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  
   ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จ้าง/ประกาศเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง  
  รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สขร.1)  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)ประจำปีงบประมาณ 2562  
  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาวัสดุ ประจำปี 2561  
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (ตกลงราคา) ประจำปี พ.ศ.2560  
  แผนพัสดุ (ผด.2)/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)/รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ คตง.งบประมาณ พ.ศ 2560
 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ปปช.01)/(ปปช.07)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ปปช.01)/(ปปช.07)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ปปช.01)/(ปปช.07)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง /ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง /ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกาศผลสอบราคา ผู้ชนะจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ประกาศผลสอบราคา ผู้ชนะจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกาศสอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  ประกาศผลสอบราคา ผู้ชนะจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
  รายงานประจำปีเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง  
  แผนดำเนินเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561  
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 รอบที่ 1  
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ2561 – 2564)  
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับประชาชนทั่วไป  
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562
โครงการจัดทำทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
ประจำปี ๒๕๕๙
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2560-2562)
ผังการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ
แทนนายกเทศมนตรี
ระบบติดตามประเมินผลและการายงานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2559
กำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชนเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและทุจริต โครงการส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจ
Page Preview
Free Counters from SimpleCount.com
 
กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องทิ่น สถ.จ.อุดรธานี  

52 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110  โทรศัพท์ : 042-398226   โทรสาร : 042-398227

จัดทำโดย
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
โทรศัพท์ : 042-398226  Fax.042-398227
Contact : huaikoeng@hotmail.com
https://www.facebook.com/huaikoeng
 

หน้าหลัก เกี่ยวกับเทศบาล วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหารและสภาเทศบาล เว็บบอร์ด