สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศ
บาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาและแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล โดยมีส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

1. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสง
       มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
    1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
          (2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
          (3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน
                และระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นเช่น อุทกภัย วาตภัย
          (4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
          (5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          (6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
          (7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
          (8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    1.2 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          (1) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
          (2) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          (3) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
          (4) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรี่ยบร้อยและความมั่นคง
          (5) งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
          (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายอำนวยการ    มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎรงานการเจ้าหน้าที่
    2.1 งานทะเบียนราษฎร    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          (1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
          (2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
          (3)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     2.2 งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          (1) งานบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
          (2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
          (3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
          (4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
          (5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
          (6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
          (7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
          (8) งานพัฒนาบุคคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
          (9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความรับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษ
          (10) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
          (11) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
          (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานธุรการ     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          (1) งานสารบรรณของเทศบาล
          (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
          (3) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
          (4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
          (5) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
          (6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิ์มาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
          (7) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
          (8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
          (9) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
          (10)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย