กองวิชาการและแผนงาน

     กองวิชาการและแผนงาน   มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน   ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผน หรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน    และโครงการต่างๆ     ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม   การเมือง    การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศทั้งนี้   อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล    และโครงการระดับชาติ   ระดับ
กระทรวงระดับกรม    หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี    และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีส่วนราชการภายใน
กองวิชาการและแผนงาน   ประกอบด้วย
     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
             (2) งานจัดเตรียมเอกสานที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
             (3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
             (4) งานวิเคราะห์ และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
             (5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี  และแผนประจำปี
             (6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
             (7) งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง                 เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติงานตามแผน
             (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     งานจัดทำงบประมาณ    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (1) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ
             (2) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
             (3) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
             (4) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
             (5) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
             (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้มอบหมาย
     งานนิติการ    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ                   และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
             (2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
             (3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
             (4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
             (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     งานประชาสัมพันธ์    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (1) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
             (2) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
             (3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาติและท้องถิ่น
             (4) งานศึกษา   วิเคราะห์ วิจัย    วางแผนด้านประชาสัมพันธ์   โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ
                  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่    เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไข  ระเบียบวิธี    การปฏิบัติงาน
                  ให้เหมาะสม   และสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
             (5) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
             (6) งานสารนิเทศ
             (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (1) งานสารบรรณ
             (2) งานดูแลรักษา   จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์    การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
             (3) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
             (4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
             (5) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
             (6) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
             (7) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
             (8) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
             (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมา