กองคลัง

     กองคลัง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ
ใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง  ๆ   การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ   การควบคุมการเงินเบิกจ่าย   งานทำงบทดลอง
ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเ  ทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในกองคลัง ประกอบด้วย
    1. ฝ่ายพัฒนารายได้   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัสดุและทรัพย์สินงานการเงิน
และบัญชี งานผลประโยชน์ งานเร่งรัดรายได้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
       1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (1) งานการซื้อและการจ้าง
                (2) งานการซ่อมและบำรุงรักษา
                (3) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
                (4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
                (5) งานจำหน่ายพัสดุ
                (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       1.2 งานการเงินและบัญชี    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
                (2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
                (3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
                (4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
                (5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
                (6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
                (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       1.3 งานผลประโยชน์    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (1) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
                (2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชี    ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุม   ผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
                (3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
                (4) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
                (5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
                (6) งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
                (7) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์   และทะเบียนคุม
                     ผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
                (8) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
                (9) งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
                (10) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
                (11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
                (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       1.4 งานเร่งรัดรายได้     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (1) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
                (2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่
                     ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
                (3) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
                (4) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด
                (5) งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น   (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี)
                     โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
                (6) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
                (7) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
                (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       1.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
                (2) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                (3) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
                (4) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
                (5) งานตรวจสอบสหัสประจำแปลงที่ดิน
                (6) งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
                (7) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
                (8) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17)
                (9) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
                (10) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ที่ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ5)
                (11) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ
                (12) งานจัดทำรายงานประจำเดือน
                (13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   2. งานธุรการ    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานของกอง ฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
                (1) งานสารบรรณ
                (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
                (3) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
                (4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                (5) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                (6) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
                (7) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                (8) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
                (9) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย