กองช่าง

     กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ  กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้าง
และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรม   เครื่องจักรกล    การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุง  รักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในกองช่าง   ประกอบด้วย

    1. ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมืองมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานสถาปัตยกรรมงานผังเมือง
       1.1 งานสถาปัตยกรรมมีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
                (2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
                (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
                (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
                (5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
                (6) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
                (7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
                (8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
                (9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
                (10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
                (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย
       1.2 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (1) งานจัดทำผังเมืองรวม
                (2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
                (3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
                (4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
                (5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
                (6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
                (7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
                (8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
                (9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
                (10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
                (11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
                (12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
                (13) งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
                (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    2. ฝ่ายบริหารงานแบบแผนและก่อสร้างมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม
         2.1 งานวิศวกรรมมีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
               (2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
               (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
               (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
               (5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
               (6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
               (7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
               (8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
               (9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
               (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   3. ฝ่ายการโยธามีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของงานสวนสาธารณะ   งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารระ งานศูนย์เครื่องจักรกล
       3.1 งานสวนสาธารณะมีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
                (2) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                (3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธ์ไม้ต่างๆ
                (4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
                (5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
                (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
                (7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
                (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       3.2 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
                (2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
                (3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
                (4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
                (5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
                (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
                (7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
                (8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
                (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       3.3 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
                (2) งานประมาณการ
                (3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
                (4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
                (5) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
                (6) งานควบคุมการก่อสร้างในกานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                (7) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
                (8) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
                (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       3.4 งานศูนย์เครื่องจักรกลมีหน้าที่เกี่ยวกับ
                (1) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
                (2) งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
                (3) งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
                (4) งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
                (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   4. งานธุรการมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
                (1) งานสารบรรณ
                (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
                (3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                (4) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                (5) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
                (6) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย