กองการศึกษา

       กองการศึกษา     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษา
นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดย
ให้ มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการงานโรงเรียนงานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย    งานขยาย
โอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริม อาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา    ส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม    งานกีฬาและนันทนาการ     งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบ
หมาย    โดยมีส่วนราชการภายในกองการศึกษา    ประกอบด้วย

        1. งานกิจการนักเรียนมีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (1) งานตรวจตราสอดส่อง ดูแลความประพฤติของนักเรียน
               (2) งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
               (3) งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
               (4) งานการวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
               (5) งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
               (6) งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะ และวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน เป็นรายบุคคล
               (7) การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
               (8) งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
               (9) งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
               (10) งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียน
                       มาสอบสวน
               (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่ง
เสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ
            2.1 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      (1) กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
                      (2) งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
                      (3) การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
                      (4) การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
                      (5) ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
                      (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
            2.2 งานกีฬาและนันทนาการ     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      (1) กำหนดแผนงานและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
                      (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
                      (3) จัดฝึกอบรมด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ ประเภทต่างๆ
                      (4) การจัดตั้งชมรมกีฬา และชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมควบคุมดูแล
                      (5) ควบคุมดูแลการใช้อัฒจันทร์สนามกีฬา อำนวยความสะดวก การใช้อุปกรณ์กีฬา
                      (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       3. หน่วยศึกษานิเทศก์มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
                      (1) งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
                      (2) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
                      (3) งานวิจัยทางการศึกษา
                      (4) งานพัฒนาหลักสูตร
                      (5) งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
                      (6) งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
                      (7) งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
                      (8) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ
                      (9) งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
                      (10) งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
                      (11) งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                      (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      4. งานธุรการมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
                      (1) งานสารบรรณ
                      (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
                      (3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                      (4) งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
                      (5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                      (6) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
                      (7) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                      (8) งานสวัสดิการต่างๆ
                      (9) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                      (10) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา     รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน    การติดตาม
                              และรายงาน
                      (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย