กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน      ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์งานศูนย์บริการสาธารณสุขและ งานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วย
        1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข      มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัตงานในหน้าที่ของงานวางแผน
สาธารณสุขงานรักษาความสะอาด

            1.1 งานวางแผนสาธารณสุขมีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      (1) งานวางแผนด้านสาธารณสุข
                      (2) งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น   โดยประสานแผนกับ
                           สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
                      (3) งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
                      (4) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
                      (5) งานข้อมูลข่าวสาร การจัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงาน
                      (6) งานประเมินผลงานทางด้านการสาธารณสุข
                      (7) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
                      (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
            1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
                      (1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
                      (2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
                      (3) งานควบคุมการประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                      (4) งานป้องกัน ควบคุม แก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
                      (5) งานสุขาภิบาลโรงงาน
                      (6) งานอาชีวอนามัย
                      (7) งานฌาปนกิจ
                      (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
            1.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุขมีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      (1) งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
                      (2) งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
                      (3) งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
                      (4) งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ วินิจฉัยและบริการรักษาพยาบาล
                      (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               1.4 งานรักษาความสะอาดมีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      (1) งานกวาดล้างทำความสะอาด
                      (2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
                      (3) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
                      (4) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
                      (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        2. ฝ่ายบริการสาธารณสุขมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพงานสัตว์
แพทย์

            2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      (1) งานด้านสุขศึกษา
                      (2) งานอนามัยโรงเรียน
                      (3) งานอนามัยแม่และเด็ก
                      (4) งานวางแผนครอบครัว
                      (5) งานสาธารณสุขมูลฐาน
                      (6) งานโภชนการ
                      (7) งานสุขภาพจิต
                      (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
            2.2 งานสัตวแพทย์มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      (1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
                      (2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลื้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
                      (3) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
                      (4) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
                      (5) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
                      (6) งานป้องกันโรคติดเชื้อ หรืออันตราย หรือเหตุรำคาญจากสัตว์
                      (7) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
                      (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        3. งานธุรการมีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      (1) งานสารบรรณ
                      (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ
                      (3) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
                      (4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                      (5) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
                      (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย