กองสวัสดิการสังคม

        กองสวัสดิการสังคม     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน     การพัฒนา
ชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัดการจัดให้มีและสนับสนุน    กิจกรรมศูนย์เยาวชน   การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น
และงานสาธารณะการให้คำปรึกษาแนะนำ    หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม     และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในกองสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย

        1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน    มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน
           1.1 งานพัฒนาชุมชน     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                     (1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
                     (2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
                     (3) งานจัดระเบียบชุมชน
                     (4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
                     (5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
                     (6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
                     (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        2. งานธุรการ    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงาน ดังต่อไปนี้
                     (1) งานสารบรรณ
                     (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                     (3) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
                     (4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                     (5) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                     (6) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
                     (7) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                     (8) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
                     (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย