ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
   
นายสุชาติ พลอาษา
นางเวียงพิง โคตรสาขา
นายทวีป ชินรินทร์
“พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
โทรศัพท์ : 042-398226 ต่อ 15  Fax.042-398227