คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
     
 
นายธงชัย   รัตวร
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
 
       
 
 
 
นายอดุลยศักดิ์  ทิมินกุล
นางสมศิริ ด่านวัฒนาพงษ์
 
 
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
 
       
   
นางเยาวภา   ไชยจักร
   
นายเฉลียว แสนหล้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
เลขานายกเทศมนตรี
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
 
     
 
 
 
ประจกัษ์ คงประสานกาล
 
 
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
 
     
 
 
 
นาอุดร จำปีหอม
 
 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
 
     
นายเคน อันทะศรี
นายประสิทธิ์  แสนสุข
นายชรินทร์  เกตุดี
นายวิชัย  แสนหล้า
นางพุทธา  โสดาวัต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายบุญเหลือ   แก้วนารี
นายเดชา   เขียวระยับ
นายสุนันท์    ภูลายดอก
นายไตรภพ  ฮามใส
นายไพรนิจ  คำพรมมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2