รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน
สำนักปลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี
เรื่องรองเรียน/ร้องทุกข์
1.
เรื่อง ล้างท่อตลาด หมู่ 4 ต.ห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
2.
เรื่อง ล้างท่อตลาดนัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง หมู่ 7 ต.ห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
3.
เรื่อง น้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงพยาบาลตำบลห้วยเกิ้ง หมู่ 4 ต.ห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
4. เรื่อง ตัดต้นไม้ทับสายไฟฟ้าบ้านเรือนประชาชน หมู่ 4 ต.ห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
5. เรื่อง ตัดต้นไม้เกี่ยวสายไฟฟ้าบริเวณศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
   
*************************************************